Điều khoản giấy phép vĩnh viễn Saola Animate

Thỏa thuận người dùng cuối Saola Animate

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG: HÃY ĐỌC KỸ THỎA THUẬN NÀY. NẾU BẠN SAO CHÉP, CÀI ĐẶT HAY SỬ DỤNG BẤT KỲ PHẦN NÀO CỦA PHẦN MỀM NGHĨA LÀ BẠN CHẤP NHẬN TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA THỎA THUẬN NÀY. 

THỎA THUẬN NGƯỜI DÙNG CUỐI CÙNG (“EULA”) LÀ THỎA THUẬN PHÁP LÝ GIỮA BẠN VÀ ATOMI. HÃY ĐỌC KỸ TRƯỚC KHI HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM. THỎA THUẬN NÀY CUNG CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG PHẦN MỀM. BẰNG VIỆC CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM, BẠN XÁC NHẬN RẰNG BẠN CHẤP NHẬN SỬ DỤNG PHẦN MỀM VÀ ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, BẠN CHỈ CÓ THỂ CÀI ĐẶT, SAO CHÉP VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM VỚI MỤC ĐÍCH DÙNG THỬ, TRONG KHOẢNG THỜI GIAN NHẤT ĐỊNH. 

PHẦN MỀM CÓ THỂ BAO GỒM KHÂU KÍCH HOẠT SẢN PHẨM VÀ CÁC CÔNG NGHỆ KHÁC ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ NGĂN CHẶN VIỆC SỬ DỤNG VÀ SAO CHÉP TRÁI PHÉP. CÔNG NGHỆ NÀY CÓ THỂ KHIẾN MÁY TÍNH CỦA BẠN TỰ ĐỘNG KẾT NỐI INTERNET NHƯ MÔ TẢ TRONG MỤC 7. THÊM VÀO ĐÓ, MỘT KHI ĐƯỢC KẾT NỐI, PHẦN MỀM CÓ THỂ CHUYỂN THÔNG TIN MÃ SỐ GIẤY PHÉP CỦA BẠN TỚI ATOMI SYSTEMS VÀ THÔNG QUA ĐÓ NGĂN CHẶN VIỆC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP PHẦN MỀM. HÃY TRUY CẬP TRANG WEB https://atomisystems.com/vi-vn/kich-hoat-san-pham/ ĐỂ BIẾT THÊM CÁC THÔNG TIN VỀ VIỆC KÍCH HOẠT SẢN PHẨM.

GIẤY PHÉP PHẦN MỀM KHÔNG ĐỘC QUYỀN, KHÔNG CHUYỂN NHƯỢNG

0. CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ MỘT SỐ LƯU Ý VỀ PHẦN MỀM NGUỒN MỞ

ATOMI, tên đầy đủ là Công ty Cổ phần Hệ thống Atomi, một công ty phần mềm được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo pháp luật Việt Nam. 

Khái niệm “PHẦN MỀM” bao gồm (a) tất cả những thông tin được quy định trong thỏa thuận này, bao gồm nhưng không bị giới hạn bởi (i) các tệp dữ liệu phần mềm hoặc thông tin về máy tính khác do ATOMI hoặc bên thứ ba cung cấp; (ii) những tài nguyên liên quan được giải thích dưới dạng văn bản và tập tin (“Tài Liệu”); (b) các bản chỉnh sửa, bản sao chép, nâng cấp, cập nhật và bổ sung đối với những thông tin trên, được ATOMI cung cấp cho bạn vào bất kỳ thời điểm nào, trong phạm vi không cần đến một thỏa thuận khác (được tổng hợp trong phần “Cập nhật”).

Các điều khoản cấp phép trong thỏa thuận EULA này áp dụng cho PHẦN MỀM, ngoại trừ các Phần mềm nguồn mở mà có các điều khoản được cấp phép khác được mô tả trong các giấy phép dành riêng cho chúng, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

Các phần (Qt) được sở hữu bởi (c) công ty Qt được cấp phép theo các điều khoản của GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE (“LGPL”) phiên bản 3.

Các phần (qhttp) được sở hữu bởi (c) Amir Zamani được cấp phép theo các điều khoản của giấy phép MIT.

Các phần (quazip) được sở hữu bởi (c) Sergey A. Tachenov và các cộng sự được cấp phép theo các điều khoản của GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE (“LGPL”) phiên bản 2.1.

Các phần (TinyMCE) được sở hữu bởi (c) Ephox được cấp phép theo các điều khoản của GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE (“LGPL”) phiên bản 2.1.

Các phần (CanvasLoader) được sở hữu bởi (c) Róbert Pataki được cấp phép theo các điều khoản của giấy phép MIT.

Tất cả các giấy phép Phần mềm nguồn mở này được phân phối cùng gói cài đặt PHẦN MỀM.

Mã nguồn của Phần mềm nguồn mở có thể được tìm thấy tại trang chủ của ATOMI.

1. CẤP PHÉP VÀ HẠN CHẾ

Thỏa thuận EULA này cấp cho bạn các quyền có giới hạn, không độc quyền và không chuyển nhượng như sau:

(1) Có thể cài đặt PHẦN MỀM trên nhiều máy tính.

(2) Sử dụng đồng thời – Chỉ có thể sử dụng một giấy phép cho một bản cài đặt tại một thời điểm.

(3) Có thể sử dụng PHẦN MỀM trong mạng lưới hoặc môi trường nhiều người dùng (như Dịch vụ máy tính từ xa) miễn là số lượng người dùng truy cập cùng lúc không vượt quá số giấy phép đã mua.

(4) Bảo lưu các quyền khác – ATOMI bảo lưu tất cả các quyền không được cấp phép công khai cho bạn trong thỏa thuận EULA này.

2. NHỮNG QUYỀN VÀ GIỚI HẠN KHÁC

Kỹ nghệ đảo ngược, giải mã ngược, tháo rời là không được phép – Bạn không có quyền sử dụng các kỹ nghệ để đảo ngược, giải mã ngược, và tháo rời PHẦN MỀM trừ khi điều này là bắt buộc cho quyền sử dụng cá nhân của bạn hoặc để tìm kiếm và gỡ lỗi cho sự sửa đổi đó.

Chia tách các thành phần – PHẦN MỀM được cấp phép dưới dạng một sản phẩm đơn lẻ. Các bộ phận cấu thành của PHẦN MỀM không được phép tách rời để sử dụng cho nhiều hơn một máy tính. 

Cho thuê – Mọi hành vi thuê, cho thuê, cấp phép PHẦN MỀM là không được phép.

Mọi hành vi chuyển nhượng là không được phép – Bạn không được phép chuyển nhượng tất cả hoặc bất kỳ phần nào trong quyền mà bạn được cấp phép trong thỏa thuận EULA này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của ATOMI.

Tái phân phối – Bạn có thể sao chép, đăng tin, phân phối lại gói cài đặt phần mềm miễn là bạn duy trì gói trong tình trạng nguyên trạng và không xóa hoặc sửa lại bất kỳ phần nào của gói cài đặt.

ATOMI có thể chấm dứt thỏa thuận EULA này mà không làm ảnh hưởng đến bất kỳ quyền lợi nào khác nếu bạn không tuân thủ các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận. Trong trường hợp này, bạn phải xóa hết tất cả các bản sao chép của PHẦN MỀM này và các bộ phận cấu thành của nó.

ATOMI cũng có thể chấm dứt thỏa thuận EULA này bằng việc đưa ra một thỏa thuận EULA thay thế cho việc sử dụng PHẦN MỀM hoặc cho việc sử dụng bất kỳ một phiên bản thay thế, sửa đổi, hoặc nâng cấp của PHẦN MỀM và dựa trên sự đồng ý của bạn về thỏa thuận EULA thay thế để điều chỉnh quyền tiếp tục sử dụng PHẦN MỀM hoặc những phiên bản thay thế, sửa đổi, hoặc nâng cấp này. 

3. NÂNG CẤP

ATOMI bảo lưu quyền được thay thế, sửa đổi, hoặc nâng cấp PHẦN MỀM vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách cung cấp cho bạn phiên bản thay thế hoặc phiên bản sửa đổi của PHẦN MỀM hoặc thực hiện những sự nâng cấp và tính phí cho việc thay thế, sửa đổi, và nâng cấp này. Tất cả những sự thay thế này hoặc những mã phần mềm được sửa đổi hoặc bất kỳ sự nâng cấp PHẦN MỀM nào mà ATOMI thực hiện đều được coi là một bộ phận cấu thành của PHẦN MỀM và bị ràng buộc bởi các điều khoản của thỏa thuận EULA này (trừ khi thỏa thuận EULA này được thay thế bởi một thỏa thuận EULA khác đi kèm với những phiên bản thay thế hoặc phiên bản sửa đổi của PHẦN MỀM hoặc những sự nâng cấp PHẦN MỀM). Trong trường hợp ATOMI đưa ra những phiên bản thay thế hoặc phiên bản sửa đổi của PHẦN MỀM hoặc thực hiện những sự nâng cấp cho PHẦN MỀM, (a) quyền tiếp tục sử dụng PHẦN MỀM dựa trên sự đồng ý của bạn đối với việc sử dụng những phiên bản thay thế hoặc phiên bản sửa đổi này của PHẦN MỀM hoặc những sự nâng cấp cho PHẦN MỀM và bất kỳ một thỏa thuận EULA thay thế đi kèm nào, và (b) trong trường hợp có những bản thay thế hoặc sửa đổi được đưa ra, quyền sử dụng của bạn đối với tất cả các phiên bản trước của PHẦN MỀM bị chấm dứt. 

4. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tất cả các quyền, nhãn hiệu, cổ phần, bao gồm nhưng không giới hạn, tất cả các bản quyền, quyền bí mật thương mại, quyền sáng chế và thương hiệu của PHẦN MỀM (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ hình ảnh, hoạt hình, video, âm thanh, âm nhạc, và văn bản nào được tích hợp vào phần mềm), các tài liệu in kèm, và bất kỳ bản sao nào của PHẦN MỀM được sở hữu và luôn là tài sản độc quyền của ATOMI hoặc các nhà cung cấp của ATOMI. PHẦN MỀM được bảo vệ bởi các luật bản quyền và các điều khoản thỏa thuận quốc tế. Do đó, việc sử dụng phần mềm phải tuân thủ theo luật bản quyền trừ việc bạn có thể (a) tạo ra một bản sao của PHẦN MỀM để phục vụ cho một mục đích duy nhất là sao lưu và lưu trữ, hoặc (b) cài đặt PHẦN MỀM trên số lượng máy tính giới hạn được quy định trong giấy phép sử dụng của bạn miễn là bạn sử dụng bản gốc cho một mục đích duy nhất là sao lưu và lưu trữ.

PHẦN MỀM và mọi bản sao của PHẦN MỀM hoặc bất kỳ một mã khóa hoặc số seri nào liên quan đến PHẦN MỀM đều không được phép sử dụng, đăng tin, hoặc hiển thị dưới bất kỳ hình thức hoặc cách thức nào trên bất kỳ trang web nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của ATOMI.

5. BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI

Các bên đồng ý rằng nếu bạn sử dụng PHẦN MỀM hoặc bất kỳ phần nào của PHẦN MỀM một cách trái phép, hoặc vi phạm các điều khoản và điều kiện trong thỏa thuận EULA này,  và việc sử dụng hoặc sự vi phạm đó có hoặc có thể ảnh hưởng nghiêm trọng hoặc hư hại đến khả năng tiếp tục cạnh tranh sinh lợi của ATOMI, vì thế mà gây ra những thiệt hại, tổn thất trực tiếp và không thể phục hồi đối với ATOMI, trong những trường hợp này, ATOMI ngoài quyền để khắc phục các thiệt hại do sự vi phạm thỏa thuận EULA gây ra, có quyền nhận một lệnh cấm tạm thời hoặc một án lệnh tạm thời từ một tòa án có thẩm quyền để ngăn chặn bạn, nhân viên, đại lý, chuyên gia tư vấn của bạn, hoặc bất kỳ nhà thầu độc lập nào khỏi việc tham gia vào việc tiếp tục sử dụng PHẦN MỀM hoặc tiếp tục vi phạm các điều khoản và điều kiện trong thỏa thuận EULA này. 

6. PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG

Bạn có thể nhận được PHẦN MỀM từ nhiều hơn một thiết bị hay phương thức hỗ trợ giao tiếp. Bạn không được mượn, thuê, cho thuê, cấp phép, hoặc chuyển giao thiết bị hay phương thức hỗ trợ giao tiếp cho người dùng khác.

7. KẾT NỐI INTERNET VÀ RIÊNG TƯ

7.1 Tự động kết nối với Internet: PHẦN MỀM có thể khiến máy tính của bạn tự động kết nối với Internet và trao đổi thông tin với trang web ATOMI nhằm phục vụ cho một số mục đích, trong đó có thể bao gồm việc cung cấp cho bạn thêm các chức năng, các tính năng, hoặc các thông tin bổ sung. Trừ khi được quy định khác đi như được đề cập đến trong Mục 7.2, những điều khoản dưới đây được áp dụng cho các kết nối Internet tự động bởi PHẦN MỀM:

7.1.1 Khi PHẦN MỀM tự động kết nối với Internet, một địa chỉ giao thức Internet (“Địa chỉ IP”) được liên kết với kết nối Internet hiện tại của bạn được gửi đến các trang web của ATOMI;

7.1.2 Khi PHẦN MỀM tự động kết nối với Internet, không có một thông tin nhận dạng cá nhân nào được gửi đi ngoại trừ trong phạm vi mà địa chỉ IP đó có thể được coi là nhận dạng cá nhân trong một số khu vực pháp lý;

7.1.3 Bất kỳ khi nào PHẦN MỀM tạo kết nối Internet và trao đổi thông tin với trang web ATOMI, Chính sách bảo mật (https://atomisystems.com/vi-vn/chinh-sach-bao-mat/) sẽ được áp dụng. Xin lưu ý rằng Chính sách bảo mật ATOMI cho phép theo dõi các lượt truy cập trang và phân tích một cách chi tiết chủ đề của việc theo dõi và sử dụng cookie, kỹ thuật ảnh điểm, và các thiết bị tương tự.

7.2 Cập nhật: PHẦN MỀM có thể khiến máy tính của bạn tự động kết nối với Internet để tìm kiếm các Bản cập nhật có sẵn để tải xuống tự động vào máy tính của bạn và thông báo cho ATOMI biết PHẦN MỀM đã được cài đặt thành công. Vui lòng tham khảo Tài liệu để biết thông tin về việc thay đổi cài đặt cập nhật mặc định.

8. BẢO HÀNH CÓ GIỚI HẠN

ATOMI đảm bảo rằng (a) PHẦN MỀM sẽ hoạt động tốt và đúng chức năng như được mô tả trong các tài liệu đính kèm cùng với sản phẩm trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận hóa đơn thanh toán dịch vụ. Một số tiểu bang và khu vực pháp lý không cho phép sự giới hạn trong thời gian bảo hành, vì vậy giới hạn trên có thể không áp dụng cho bạn. Trong phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép, bảo hành cho PHẦN MỀM, nếu có, được giới hạn trong 90 ngày kể từ ngày nhận hóa đơn thanh toán dịch vụ. 

9. BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA KHÁCH HÀNG

Toàn bộ trách nhiệm pháp lý của ATOMI và các nhà cung cấp của ATOMI và biện pháp bảo hành dành riêng cho bạn, tùy theo quyết định của ATOMI, có thể bao gồm (a) hoàn trả lại số tiền mua giấy phép sử dụng, hoặc (b) sửa chữa hoặc thay thế PHẦN MỀM hoặc phần cứng mà không đạt tiêu chuẩn Bảo hành có giới hạn của ATOMI và được trả lại cho ATOMI với một bản sao hóa đơn thanh toán dịch vụ của bạn.

Bảo hành có giới hạn này không có hiệu lực trong trường hợp PHẦN MỀM hoặc phần cứng bị lỗi do tai nạn, lạm dụng, hoặc sử dụng sai. Mọi sự thay thế PHẦN MỀM hoặc phần cứng sẽ được bảo hành trong thời gian còn lại của thời hạn bảo hành được quy định hoặc sẽ được bảo hành trong vòng 30 ngày, tùy thuộc theo thời gian nào dài hơn. Trong phạm vi ngoài Việt Nam, các biện pháp bảo hành trên hoặc các dịch vụ hỗ trợ sản phẩm sẽ được thực hiện chỉ khi ATOMI nhận được bằng chứng mua hàng từ một nguồn quốc tế được ủy quyền. 

10. TỪ CHỐI BẢO HÀNH

Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, ATOMI và các nhà cung cấp của ATOMI từ chối đưa ra các bảo hành khác, dù là công khai hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn các bảo hành ngụ ý cho các khả năng thương mại, tính tương thích của sản phẩm cho một mục đích cụ thể liên quan đến PHẦN MỀM và bất kỳ phần cứng nào đi kèm. Bảo hành có giới hạn này cấp cho bạn những quyền pháp lý cụ thể. Bạn có thể có những quyền khác tùy thuộc vào các tiểu bang/ quyền lực pháp lý của tiểu bang/ khu vực pháp lý.

11. TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI CÁC THIỆT HẠI GIÁN TIẾP

Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, trong mọi trường hợp ATOMI hoặc các nhà cung cấp của ATOMI sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt nào (bao gồm nhưng không giới hạn thiệt hại do mất lợi nhuận kinh doanh, gián đoạn kinh doanh, mất thông tin kinh doanh, hoặc bất kỳ tổn thất nào khác) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng PHẦN MỀM, ngay cả khi ATOMI được khuyến cáo về khả năng thiệt hại đó. Vì một số tiểu bang và khu vực pháp lý không cho phép loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại gián tiếp hoặc ngẫu nhiên, giới hạn trên có thể không áp dụng cho bạn.

12. ĐIỀU KHOẢN HIỆU LỰC

Tất cả mọi điều khoản giới hạn và những nghĩa vụ bắt buộc được quy định trong thỏa thuận EULA này mà bạn tự nguyện đồng ý sẽ tiếp tục duy trì và có hiệu lực trong vòng một năm kể từ ngày được viết ngay cả khi thỏa thuận EULA này hết hiệu lực, bị chấm dứt, hoặc bị hủy bỏ để ràng buộc bạn, nhân viên, đại lý, người được chuyển nhượng, người thừa kế, và người được chỉ định của bạn.

13. ĐIỀU KHOẢN THỐNG NHẤT

Thỏa thuận EULA này chi phối toàn bộ hợp đồng và sự hiểu biết giữa các bên về các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận và thay thế cho tất cả các thảo luận, các tuyên bố chính thức, các sự sửa đổi trước đây giữa các bên. 

14. ĐIỀU KHOẢN SỬA ĐỔI

Trừ khi được quy định khác đi trong thỏa thuận EULA này, thỏa thuận này sẽ không được phép sửa đổi, thay đổi, hoặc các bên không được phép từ bỏ bất kỳ điều khoản nào trong thỏa thuận, trừ khi được công nhận bằng văn bản bởi đại lý ủy quyền hợp lệ của hai bên. 

15. ĐIỀU KHOẢN CHUYỂN NHƯỢNG

Thỏa thuận này và các quyền và nghĩa vụ trong thỏa thuận sẽ không được chuyển nhượng nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của ATOMI.

16. QUYỀN LỢI

Thỏa thuận EULA sẽ ràng buộc và mang lại quyền lợi cho ATOMI và những người được chuyển nhượng cũng như những người được chỉ định của ATOMI. 

17. BẢN SAO

Thỏa thuận EULA này có thể được ký kết trên một hoặc nhiều văn bản, trong đó mỗi văn bản sẽ có hiệu lực thi hành đối với các bên chấp thuận và ký vào các văn bản này, và tất cả các văn bản này hợp thành một văn bản hợp đồng thống nhất.

18. CÁC CHÚ THÍCH

Các chú thích trong thỏa thuận này được thêm vào để mang tính chất tham khảo mà không dùng để xác định, giới hạn, mở rộng, hoặc mô tả phạm vi của thỏa thuận EULA hoặc bất kỳ điều khoản nào trong thỏa thuận EULA.

19. HIỆU LỰC TỪNG PHẦN

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong thỏa thuận EULA trở nên hoặc được tuyên bố là bất hợp pháp, không thể thực thi, hoặc vô hiệu lực bởi một tòa án có thẩm quyền, thì tất cả các điều khoản và điều kiện còn lại trong thỏa thuận EULA này sẽ tiếp tục có hiệu lực và được thi hành đầy đủ, tuy nhiên, sẽ không có một điều khoản hiệu lực từng phần nào có hiệu lực nếu nó làm thay đổi nghiêm trọng lợi ích kinh tế của thỏa thuận EULA cho bên còn lại.

20. QUYỀN THỰC THI VÀ CHẤP THUẬN

Bạn bảo đảm và xác nhận với ATOMI rằng bạn tuân thủ theo thỏa thuận EULA này và cá nhân (bạn) được cho phép và có quyền để đồng ý thực hiện các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận EULA này.

21. PHẦN MỀM này được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và các hiệp ước bản quyền quốc tế, cũng như các hiệp ước và luật sở hữu trí tuệ khác. ATOMI và những người giữ bản quyền gốc sở hữu các nhãn hiệu, bản quyền, và các quyền sở hữu trí tuệ khác của PHẦN MỀM. PHẦN MỀM này được cấp phép cho bạn trên cơ sở cá nhân KHÔNG ĐỘC QUYỀN, KHÔNG CHUYỂN GIAO, KHÔNG GIỚI HẠN, KHÔNG ĐƯỢC BÁN.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến thỏa thuận EULA này, hoặc nếu bạn muốn liên hệ với ATOMI vì bất kỳ lý do gì, vui lòng liên hệ với chi nhánh của ATOMI tại quốc gia bạn đang sinh sống hoặc liên hệ theo địa chỉ dưới đây:

Công ty Cổ phần Hệ thống Atomi

Trụ sở chính: Số 281, Tổ 1, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Văn phòng: Tầng 15, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +844-3755-8373

Fax: +844-3755-8372