Tải về ActivePresenter

Phần Mềm Thiết Kế Bài Giảng eLearning Toàn Diện

ActivePresenter for Windows

ActivePresenter 9.1.5

Hỗ trợ Windows 11, 10, 8.1 (64-bit)

(Ngày phát hành: 12/06/2024)

ActivePresenter for Windows

ActivePresenter 9.1.5 cho macOS

Hỗ trợ macOS 14, 13, 12, 11, 10.15

(Ngày phát hành: 12/06/2024)

ActivePresenter for Windows

ActivePresenter 8.5.8

Hỗ trợ Windows 11, 10, 8.1, 8, 7 (64-bit)

(Ngày phát hành: 28/07/2022)

ActivePresenter for Windows

ActivePresenter 8.5.8 cho macOS

Hỗ trợ macOS 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11 (64-bit Intel CPU)

(Ngày phát hành: 28/07/2022)

Chú ý:

  • Tất cả các phiên bản đều có cùng một gói cài đặt.

  • Với phiên bản Free, bạn có thể tạo các video hướng dẫn và xuất ra các định dạng khác nhau với logo bản quyền. 

  • Kích hoạt phần mềm bằng khóa sản phẩm sẽ loại bỏ logo bản quyền ở các đầu ra thích hợp.

  • Tất cả các tính năng đều được kích hoạt trong phiên bản Free, bạn có thể sử dụng cho mọi mục đích dùng thử. Không có phiên bản dùng thử riêng biệt.

  • Bạn có thể dùng thử ActivePresenter bao lâu tùy ý, không có hạn chế về thời gian.