Saola Animate

Phần mềm tạo nội dung hoạt hình và tương tác cho web bằng HTML5

ActivePresenter for Windows

Saola Animate 3.1.1

Hỗ trợ Windows 10, 11 (64-bit)

(Ngày phát hành: 17/01/2023)

ActivePresenter for Windows

Saola Animate 3.1.1 cho Mac

Hỗ trợ macOS 10.14 và các phiên bản cao hơn (64-bit Intel CPU)

(Ngày phát hành: 17/01/2023)

ActivePresenter for Windows

Saola Animate 3.1.0

Hỗ trợ Windows 10, 11 (64-bit)

(Ngày phát hành: 27/12/2022)

ActivePresenter for Windows

Saola Animate 3.1.0 cho Mac

Hỗ trợ macOS 10.14 và các phiên bản cao hơn

(Ngày phát hành: 27/12/2022)