Saola Animate

Phần mềm tạo nội dung hoạt hình và tương tác cho web bằng HTML5

ActivePresenter for Windows

Saola Animate 3.0.1

Hỗ trợ Windows 7, 8.1, 10 (64-bit)

(Ngày phát hành: 26/05/2021)

ActivePresenter for Windows

Saola Animate 3.0.1 cho Mac

Hỗ trợ macOS 10.13 và các phiên bản cao hơn (64-bit Intel CPU)

(Ngày phát hành: 26/05/2021)

ActivePresenter for Windows

Saola Animate 2.7.1

Hỗ trợ Windows 7, 8.1, 10 (64-bit)

(Ngày phát hành: 18/09/2019)

ActivePresenter for Windows

Saola Animate 2.7.1 cho Mac

Hỗ trợ macOS 10.11 và các phiên bản cao hơn

(Ngày phát hành: 18/09/2019)